കവിതേയുറങ്ങുക.............

അറിയാതെയല്ല ഞാ-
നോർക്കാപ്പുറത്തൊരീ-
വരവു,മൊരുൾക്കോണിൽ
പാതി മറഞ്ഞുള്ള-
നില്പ്പും,തിടുക്കവും;

കാണാതെയല്ല,
മനസ്സിന്റെ തുമ്പു പിടിച്ചു-
വലിച്ചും,ചൊടിപ്പിച്ചും,
വിട്ടുമാറാതെ കലമ്പും
മകളെപ്പോൾ-
പരിഭവിച്ചുള്ളൊരീ-
നോക്കു,മലട്ടലും,

തിരക്കാണ്‌;ജീവിത-
പ്പാച്ചിലാണുണ്ണി-
ക്കുരുന്നിനെ ധ്യാനം പോ-
ലൂട്ടിയും,പോറ്റിയു-
മിരുണ്ടു വെളുക്കുമ്പോ-
ളറിയാതെ പോകുന്നു-
ണ്ടറിയുന്നുവെങ്കിലു-
മുള്ളി,ലാഴങ്ങളിൽ
വേരിടാൻ വെമ്പുന്ന
വാക്കിന്നനക്കങ്ങൾ..........

തളർന്നുറങ്ങുമ്പോൾ
നനുത്തകാൽ വയ്പ്പുമായ് -
വാക്കുകൾ വന്നു-
വിരൽ മുത്തിപ്പോകുവ-
തറിയാതെയല്ലൊന്നു-
മറിയാതെയല്ല,
തിരക്കാണു,നേരമി-
ല്ലൊട്ടുമേ,യതിനാ-
ലുറങ്ങുകെൻ കവിതേ-
യുറങ്ങുക നീ,യീ-
ത്തിരക്കൊന്നൊഴിയട്ടെ-
യെന്നുണ്ണി വളരട്ടെ-
യതു വരെ മണ്ണിൽ
തപം ചെയ്യും വിത്തു പോൽ
ഉറങ്ങിക്കിടക്കുക-
കാലമാകും വരെ;
മൂകമാം നിദ്ര തൻ‍
ശിശിരം വഴി മാറി-
പുതുമുളയുണരേണ്ട-
ഋതു വരും നാൾ‍ വരെ.....!