വേര്‍പാടിനു ശേഷം

മരുവും മഴക്കാറും
പണ്ടേയ്ക്കുപണ്ടേ
പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞതല്ലേ......!

തോരാ മഴ നനഞ്ഞു-
കുതിര്‍ന്നലിഞ്ഞിടിഞ്ഞ്.......
മിന്നല്‍ വാറടികളാല്‍
പൊള്ളിക്കരിഞ്ഞടര്‍ന്ന്........

സഹിയാതെയൊടുവിലവളെ-
കാറ്റിനു "കൈമടക്കി"-
നാടു കടത്തിയത്രേ...!

പക്ഷേ....
അന്നിടറി വീണതല്ലേ-
വെയില്‍ മുനയ്ക്കു നെഞ്ചും കാട്ടി-
യുരുകുന്ന മണല്‍ക്കാടായി,
തിളച്ച്..തിളച്ച്...പുകഞ്ഞ്..പുകഞ്ഞ്........

(ഒന്നു മാത്രമറിയാം....!
കരയാനും മറന്ന്-
അവളുമിപ്പോള്‍
പെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല..............)

ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്‌ : google images