വീണ പാടുന്നു.....ഞാൻ-
ലോലലോലമൊരു
നേർത്ത വീണക്കമ്പി....

നിങ്ങൾ പറയുന്നു-
"ഇങ്ങനെയാവരുത്....

കാറ്റൊന്നു തൊടുമ്പോഴേ
പൊട്ടിച്ചിരിയ്ക്കരുത്‌,

വലിഞ്ഞു പൊട്ടുവോളം
വിറച്ചു തുടിയ്ക്കരുത്‌,

നഖങ്ങളുടെ മൂർച്ചയിൽ
വിമ്മി വിതുമ്പരുത്‌,

ഇടഞ്ഞിടറിയിനി
രാഗം പിഴയ്ക്കരുത്‌...."

പക്ഷേ.....
നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ...?
എനിക്കു പാടാനാവുന്നതും
വീണ വീണയാവുന്നതും
ഇങ്ങനെയൊക്കെയെന്ന്‌.....?